вторник, 28 септември 2010 г.

100 години минерална баня Банкя

100th Anniversary Mineral Baths in BankyaНа 27 септември 2010 г.,
в парк "Кестените" пред Минералната баня в Банкя
бе открита юбилейната изложба,
посветена на 100-годишнината от
завършването на строежа на сградата на Минералната баня в Банкя.
On the 27th of September 2010,
the jubilee exhibition dedicated to the 100th anniversary
of the construction completion of the building of the Mineral Baths in Bankya
was inaugurated in the Park “Kestenite” before the Mineral Baths in Bankya.http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=49671&nxt=0

Церемонията бе открита
от Заместник кмета по културата
на Район "Банкя" към Столичната община -
Господин Пламен Симеонов.
Кметът на Район "Банкя" - Господин Рангел Марков,
направи кратък преглед за историята и значението
на Минералната баня за курорта Банкя.
The ceremony was started
by the Vice Mayor of culture at the Bankya District to the Sofia Municipality -
Mr. Plamen Simeonov.
The Bankya District Mayor - Mr. Rangel Markov,
 • reviewed in brief the history of the Mineral Baths
  and their significance for the development of Bankya as a resort site.


  В своето изказване
  Столичният кмет - Госпожа Йорданка Фандъкова,
  съобщи, че поетият предизборен ангажимент
  да се положат грижи за собствеността на сградата на банята е изпълнен.
  In her statement the Sofia Mayor – Mrs. Jordanka Fandakova,
  informed that her pre-elections promise has been kept.

  През 2010 г.
  собствеността - от публична държавна е преобразувана в публична общинска.
  С този акт Столичната община поема отговорността по стопанисването,
  възстановяването в автентичния й вид,
  и съживяването на сградата на минералната баня в Банкя.
  In 2010 the ownership of the Mineral Baths
  has been transformed from public state property into public municipal property.
  The Sofia Municipality has assumed by this act the responsibility
  for management of the building of the Mineral Baths in Bankya,
  for restoration of its authentic state and revitalization of its function.

  Общината е предвидила 60 000 лв. за идеен проект за реставрацията на сградата на банята като важна културна ценност.
  The Sofia Municipality has provided 60,000 BGN Leva for a preliminary project for the
  restoration of the building of the Mineral Baths as a cultural site of high significance.  Така Столичният кмет изрази силната надежда на жителите на Район "Банкя",
  че курортът ще бъде събуден за нов живот.
  In this way the Sofia Mayor expressed the strong hope of the Bankya District citizens
  that the resort would be revived for a new life.

  На откриването присъстваха
  Председателят на Съюза на архитектите в България - арх. Георги Бакалов,
  и Главният архитект на Район "Банкя" - арх. Петър Стрясков.
  The Chairman of the Union of Architects in Bulgaria - M.Arch. Georgi Bakalov,
  and the District Chief Architect - M.Arch. Petar Striaskov,joined the inauguration of the exhibition.
  Изложбата е част от юбилейните тържества
  по случай 100-годишнината на минералната баня в Банкя
  под патронажа на Столичния кмет
  Йорданка Фандъкова.
  The exhibition is a part of the jubilee celebrations
  on the occasion of the 100th anniversary of the Mineral Baths in Bankya
  under the auspices of the Sofia Mayor Jordanka Fandakova.


  Съорганизатори на юбилейните тържества са :
 • Инициативна група "100 години минерална баня Банкя" -
  арх. Павлина Коева-Рачева - RIBA, RIAS, ARB, САБ.
 • Район "Банкя" към Столичната община -
  Рангел Марков - кмет,
  Пламен Симеонов - зам. кмет по културата,
 • Общинско предприятие "Стара София със Софийски исторически музей -
  инж. Борис Чилев - директор;
 • Съюз на Архитектите в България.
Co-organizers of the jubilee events are, as follows:
 • Initiative group “100th Anniversary Mineral Baths in Bankya” -
  M.Arch. Pavlna Koeva-Ratcheva, RIBA, RIAS, ARB, UAB.
 • Bankya District to the Sofia Municipality -
  Rangel Markov – District Mayor,
  Plamen Simeonov – Vice District Mayor of Culture;
 • Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of Sofia -
  MSc. Eng. Boris Chilev – Director;
 • Union of Architects in Bulgaria.
Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа
на Столичната програма "Култура".
В съдържателен план тя е построена на шест теми :
Курортът,
Архитектът,
Сградата,
Строителят,
Интериорите,
Състояние и перспективи.

The exhibition is elaborated with the financial supportof the Sofia Municipality Programme “Culture”.
The content is structured in the following six topics:
The Resort,The Architect,
The Building,
The Supervisor,
The Interiors,
State and Perspectives.


Материалите запознават подробно с творчеството на
арх. Карл Хохедер в Мюнхен.
Сравняват се сградата на банята в Банкя (1906-1910) с баните,
проектирани също от Карл Хохедер -
в Мюнхен (1897-1901) и в Сибиу (1904).
The materials inform in details about the creativity of architect Carl Hocheder in Munich.
The building of the Mineral Baths in Bankya (1906-1910) is compared with the baths
designed by the same architect in Munich (1897-1901) and in Sibiu (1904).


Представена е и работата на строителя - арх. Никола Нешов,
по чиито проекти са изградени съоръженията
около минералния извор в Меричлери (1907),
малката баня в Банкя (1907) и банята във Вършец (1907-1910).
Works by the supervisor – architect Nikola Neshov, are also performed, such asthe installations around the hot spring in Merychlery (1907), the small baths in Bankya (1907)
and the Mineral Baths in Varshetz (1907-1910).

Носещата ефирна метална конструкция по проект на арх. Майя Бужашка
обгражда фонтана на площадката пред минералната баня.
The light metal structure designed by M.Arch. Maya Buzhashkasurrounds the pool with a fountain in front of the building of the Mineral Baths.
Проектът "100 години минерална баня Банкя",
финансиран от Столичната програма "Култура",
се изпълнява от арх. Майя Бужашка - "Бу Арт консепт".
The project “100th Anniversary Mineral Baths in Bankya”
is elaborated by M.Architect Maya Buzhashka as representative of the firm “BuArt Concept”,
and supported financially by the Sofia Municipality Programme “Culture”.

Концепцията за изложбата е на д-р арх. Любинка Стоилова - главен експерт в ОП "Стара София" със СИМ.
The concept of the exposition is by MArch.Ph.D. Ljubinka Stoilova –
Chief expert at the Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of Sofia.


Текстовете и илюстрациите към тях са дело на:
д-р Дитер Клайн от Мюнхен, проф. д-р арх. Анка Братулеану от Букурещ,
ст.н.с. арх. Петър Йокимов, ланд. инж. Иванна Стоянова, д-р арх. Любинка Стоилова.
The texts and accompanying illustrations are prepared by
Ph.D. Dieter Klein from Munich, Prof. Ph.D. M.Arch. Anca Bratuleanu from Bucharest,
Sen.Res. M.Arch. Petar Iokimov, M.Sc.Landscape Engineer Ivanna Stoyanova, Ph.D.M.Arch. Ljubinka Stoilova.


Архивните снимки от фондовете на Софийския исторически музей са подбрани от
Георги Коцев - главен експерт,
и обработени от Танче Петрова - фотограф,
в ОП "Стара София" със Софийски исторически музей (СИМ).
Скици и чертежи са изработени от арх. Галина Иванчева -
главен експерт в ОП "Стара София" със СИМ.
The old photos from the archives of the Historical Museum of Sofia
are selected by Georgi Kotsev – Chief expert,
and developed by Tanche Petrova - photographer,
both employees at the Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of Sofia.

Архивните документи от фондовете на Централния държавен архив са
издирени със съдействието на консултантите в изложбата
Лилия Цветкова - главен експерт, и
Огнян Пунев - главен експерт,
от Централен държавен архив, Държавна агенция "Архиви".
The original documents from the stocks of the Central State Archive
are investigated in co-operation with the consultants of the exhibition
Lilya Tzvetkova and Ognian Punev, both Chief experts
at the Central State Archive to the Archives State Agency.


Дизайнът на таблата, постера и дипляната е осъществен от арх. Майя Бужашка и Мартин Русев.
The panels, the poster and flyer are designed by M.Arch. Maya Buzhashka and Martin Russev.

Част от авторите на изложбата - арх. Майя Бужашка,
A part of the authors of the exhibition – M.Arch. Maya Buzhashka,
арх. Петър Йокимов / M.Arch. Petar Iokimov,
арх. Любинка Стоилова /M.Arch. Ljubinka Stoilova ,
арх. Галина Иванчева /M.Arch. Galina Ivancheva .


Публиката / The public


Дипляната към изложбата
The flyer to the exhibition

На 28 октомври 2010 г.
в Централния дом на архитекта в София
ще се проведе семинар на тема
Природни и културни ресурси за развитието на банеоложкия курорт Банкя
сателитна проява към юбилейните тържества по случай 45-годишнината на САБ в София
и спътстващата ги международна работна среща на Съвета на архитектите в Европа
на тема "Aрхитектура и качество на живот" (25-26.10.2010).
On October 28th, 2010 at the Home of the Union of Architects in Bulgaria
there will be a seminar on the topic
"Natural and Cultural Resources for the Development of the Balneology Resort Bankya",as a satellite event to the jubilee celebrations on the occasion of the 45th anniversary
of the Union of Architects in Bulgaria and the accompanying international workshop of the
Architects Council of Europe on the topic “Architecture and Quality of Life” (25-26.10.2010).