понеделник, 7 август 2017 г.

Писмо относно план-програмата за Гранд-Хотел "България" - Letter about 'Balgaria' Grand-Hotel


From: lju sto <lju_sto@yahoo.com>
To: "info@sofia-sredec.org" <info@sofia-sredec.org> 
Sent: Monday, August 7, 2017 4:20 PM
Subject: Мнение относно план/порграма от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД за ПУП-РУП ДО арх. Жанета Колева,
Главен архитект на
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837
деловодство на район „Средец”, ул.”Леге” № 6, info@sofia-sredec.org

Уважаема арх. Колева,
в обявения от Вас срок изпращам в приложен файл

Мнение
относно постъпило уведомление за изготвяне на план/програма от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД, за : „ПУП-РУП ЗА УПИ І-121, ІІ-122, ІІІ-123, ІV-124, V-15, VІ-125 кв.
482 и УПИ І от кв. 481, м. „Центъра –Зона „А”-юг” от 24-07-17

С уважение,
д-р арх. Любинка Стоилова
From:
 "MAILER-DAEMON@yahoo.com" <MAILER-DAEMON@yahoo.com>
To: lju_sto@yahoo.com 
Sent: Monday, August 7, 2017 4:20 PM
Subject: Failure Notice

Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.

554: 5.7.1 <info@sofia-sredec.org>: Relay access denied

ДО арх. Жанета Колева,
Главен архитект на
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837
деловодство на район „Средец”, ул.”Леге” № 6, info@sofia-sredec.org

Мнение
относно постъпило уведомление за изготвяне на план/програма от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД, за : „ПУП-РУП ЗА УПИ І-121, ІІ-122, ІІІ-123, ІV-124, V-15, VІ-125 кв.
482 и УПИ І от кв. 481, м. „Центъра –Зона „А”-юг” от 24-07-17
РСЦ17-ТД26-1661/-1 - http://sredec-sofia.org/uploads/obyavahotel.pdf

Съгласно „Ансамбловото зониране на стари градски части на София” по актуализация и категоризация на групови НКЦ в София, приети от Архитектурната комисия на експертния съвет на НИПК, и действащите разпоредби на НИНКН и МК, както и съобразно ПУП за изменение на регулация и застрояване на зона „А-юг” от местността „Център”, район „Средец” на София, https://www.sofia-agk.com/ServerFiles/Zoomify?url=esoft%2Fplanove%2Fpodrobni%2F2016%2FIPRZ_Zona_A_yug%2F
територията на м. Център – Зона ‘А’-юг, попада в обхвата на груповата недвижима културна ценност (НКЦ) Зона на исторически развилия се обществен градски център (А-1), в неговата II част - Административен и културно-обществен център – група 7 и група 8.
Група 7 включва Ансамбъла по историческото направление бул. „Руски/Цар Освободител” от пл. „9-ти септември/Александър I” до Орлов мост, вкл. пл. „Народно събрание” - бившия Княжески дворец (Национална художествена галерия), комплекса на гранд-хотел „България” – местен образец за стила на междувоенния модернизъм; сградите на Чиновническото застрахователно дружество (ДЗИ Банк), БАН, Военния клуб, Народното събрание, СУ „Св. Кл. Охридски”, сгради на чуждестранни дипломатически мисии. Атмосферата на този ансамбъл е наситена с повратни исторически събития, оцветяващи допълнително нейния богат културен спектър.
група 8 включва система от ансамбли по ул. „Дякон Игнатий” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Стефан Караджа”, вкл. ансамбъла по ул. „Аксаков” с групата сгради в кв. 482,
наред с останалите значими традиционни ансамбли по улиците „Славянска”, „Иван Вазов”, „Ген. Гурко” (в кв. 466, 468, 469, 470, 472, 478, 479, 483, 484).

В ПУП на Зона А-юг, кв. 482 е даден със средна етажност 4,82 и КИНТ 4,10.

 културни ценности от местно значение  
 културни ценности от национално значение

Най-фрапантно новото проектно предложение е в конфликт с историческия образ на гранд-хотел „България” откъм бул. „Цар Освободител”. Оформлението на завършващите етажи над корниза като мансарда в духа на съседната сецесионова сграда е чуждо на модерния стил на хотела, който не само е недвижима културна ценност от национално значение, но е и един от редките образци на стила на модерната архитектура между двете световни войни в България.
Поради това, промяна на характерното стъпаловидно изтегляне в дълбочина на двата етажа над корниза и на плоските покриви тераси не би следвало да се допуска. Това не само променя стила на сградата, но внася и чуждо обемно третиране, нехарактерни пропорции, изравнява силуета на ансамбъла, лишава сградата на хотела от специфичното асиметрично оформление на завършека.
По този начин художественото въздействие на ансамбъла става еднопластово, скучно и стилистично некомпетентно, като при това бележи рязък скок в силуета на прехода към съседната банка "Пари ба".

Вижда се, че частта от УПИ II-122, която е на ъгъла на ул. „Дякон Игнатий” и „Аксаков” (бивша сладкарница „България” към стария хотел „България”, а впоследствие помещение на хор „Кавал”), е отбелязана в ПУП – зона А-юг като едноетажна, но в графичната част на предлаганата програма е 1 + 4. Архитектурната разработка не взема предвид по стилистика и пропорции историческата част от съседната сграда – стар хотел „България” (дн. Българска банка за развитие), нито образа на първоначалната сграда – сладкарница „България” и намиращата се в съседство някогашна къща на полковник Кесяков - собственик на стария хотел "България" (която беше една от най-старите запазени следосвобожденски сгради в София, но при последната реконструкция в квартала беше разрушена).

Частта между ъгловата застройка и входа на концертна зала „България” по ул. „Аксаков”, където беше и входът към лятна градина на гранд-хотел „България”, а в момента е разрушена, е отбелязана в ПУП на зона А-1 юг като недвижима културна ценност от национално значение с етажност 1+1, а в новото предложение е посочена като 5-етажна.
Това предвиждане ще надхвърли дори етажността на администартивната част над входа на концертна зала „България”, която е отбелязана като недвижима културна ценност от национално значение и е посочена като етажност 4+Т.
По начало, повишаването етажността на целия северен фронт на такава тясна улица като „Аксаков” и промяната на традиционния силует би се отразило неблагоприятно на нейната атмосфера при предвидения масивен строеж с преобладаващи вертикално издължени пропорции.  Допълнително, трябва да се обърне внимание, че предлаганата нова застройка не отчита културната памет на мястото - какво е имало в тази част, особено в ъгъла към ул. „Дякон Игнатий” и Градската градина и по никакъв начин не търси диалог със съществуващата част от концертна зала „България” -  като пропорции и стилистика. 

Необходимо е новото проектно предложение да направи анализ на ценностните характеристики на наличните недвижими културни ценности, историята на създаване на мястото и оттам да извлече допустимите намеси в съществуващата застройка на груповата недвижима културна ценност с категория „национално значение”.

Поради това, разглеждането на плана-програма и на всички следващи фази на проектиране би следвало да стане от ОЕСУТ към Направление „Архитектура и градоустройство”, а не в районната община.


С уважение,
д-р арх. Любинка Стоилова

P.S.
Интересно е да се съпостави интервюто на новия собственик на комплекса с архитектурните чертежи на плана за развитие на 
„ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД.
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/10/07/2840403_hotel_bulgariia_nov_sobstvenik_s_nov_plan/


ето и мнението на в. Капитал
Гняв на покрива


Плановете за ремонт на "Гранд хотел България" изобличават ограничения опит на София как се вдъхва нов живот на стари сгради - статия на Мария Манолова
https://www.capital.bg/biznes/imoti/2017/08/03/3018489_gniav_na_pokriva/