Насочване на църковното и държавното начало в едно русло

края на ХІХ в. - първата половина на ХХ в.
глава от Петър Йокимов и Любинка Стоилова
(с. 385-512)

в книгата
Православните храмове по българските зeми
(ХV - средата на ХХ в.)
Архитектура. История. Библиография
.
С., АИ "Проф. Марин Дринов", 2002