понеделник, 23 април 2012 г.

Възможност за благоустрояване на Перловската река в София

Визия за София
Или защо София да не бъде град на хората
http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1813317
Виж още:
http://sofiazanas.blogspot.com/2009/09/blog-post.html

Дебатът за София на в. "Строителство Градът"

Aнкетата на в. "Строителство Градът"
за проблемите и решенията в развитието на града

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1813329


ПОКОЛЕНИЕТО Х:
Арх. Петър Торньов, bureau XII


I. Проблемен анализ – кои са трите най-важни проблема
на бизнес средата в София?

Проблемите не само на бизнес средата в София, но и на социалната среда
като цяло не бих казал че са специфични за града, те са много подобни
във всички населени зони на държавата. Тъй като не бих могъл да взема
глобално отношение към бизнеса, мога да споделя моите впечатления от
гледната точка на архитект и жител на София. Мисля че основните три
тежести, които спират хармоничното развитие на града и неговия
здравословен ритъм са:
1. Несигурността от законодателната и изпълнителната система
2. Липсата на приемственост на политическо ниво, както в държавните
органи така и на ниво община, което от своя страна спъва възможността за
по-дългосрочно устойчиво планиране.
3. Отсъствието на доверие от страна на обществото към държавните органи,
което е породено от явната липса на отговорност на държавните органи към
същото това общество, така се въртим в омагьосан кръг повече от 20 години.

II. Имате ли предложения как биха могли да се решат?
Не вярвам да има готова рецепта за решаването на проблемите на град като
София, но съм убеден, че усилията трябва да са двустранни, както
"отдолу" така и "отгоре". Също така вярвам, че решенията ще бъдат все
повече колективни, отразяващи мненията на големи групи и общности
по-скоро, отколкото, както сме свикнали до скоро да бъдем поставяни пред
свършени факти.

III. Поставете се за малко на мястото на кмета:
каква би била вашата визия за развитието на града
в следващото десетилетие?

Кметът на София, би трябвало да бъде максимално екстровертен, в смисъл
такъв, че тябва да черпи от положителния опит на колегите си от други
държави постигнали високи резултати в менажирането на градовете си. Той
трябва и да има кураж да експериментира, без да се страхува от провала.
Международния обмен на опит, привличането на световни експерти,
прилагането на пилотни проекти е все още крайно недостатъчно.
Наред с подобряването на инфраструктурата трябва да се очертаят
икономически и социално-културни приоритети за развитието на града.
Трябва да се анализират постигнати резултати, да се осмисля влиянието им
върху обществото и в същото време на базата на широк дебат да се
изграждат бъдещи стратегии. Във всички тези процеси трябва да участват
хората, да бъдат инволвирани граждански общества и сдружения, да се
подаде ръка на малкия и средния бизнес.

IV. Кои са най-важните ресурси, с които градът ще обезпечи
тази визия, и как би могъл да ги използва по-добре?

Безспорно най-важните ресурси това са хората.

V. Кои конкретни проекти трябва да бъдат започнати
или задължително продължени в изпълнение на тази визия
(както обществени като инфраструктура, така и
като публично-частно партньорство или пък частни)?
Кои ваши проекти биха помогнали за осъществяването
на тази визия?

Смятам, че в последните години се обръщаше прекалено много внимание на
растежа на града извън историческите му граници. Вследствие на което
историческия център все повече запада и губи в краткосрочен план своята
атрактивност. Защо в краткосрочен план? Смятам, че например изграждането
на гигантски шопингмолове, особено в конкретната икономическа ситуация и
особено тези от тях, които са в историческия център или непосредствена
близост до него са изключително нездравословно явление. От една страна
тези мегаструктури разкъсват исторически обособената градска тъкан, от
друга страна те заплашват да се превърнат в паметници на инвестиционни
недоразумения. Най-късно тогава хората ще се сетят за историческия
център, който крие огромен потенциал за развитие. София има прекрасни
площади, които ние не можем да възприемем даже като такива, тъй като са
превърнати в паркинги за автомобили или са безразборно затрупани с
боклуци. Помислете само за площад Батенберг, площад Македония или площад
Света Неделя. Качествената промяна на централните градски части ще се
отрази позитивно на бизнес средата, на качеството на живот, ще бъдат
привлечени повече туристи и евентуално чужди инвестиции. Също така съм
убеден, че за изграждането на качествена и достойна за живеене и работа
среда е необходимо да се провеждат дебати, да се канят междуанародни
експерти. За знаковите централни зони трябва да се организират
международни конкурси, нелепо е да се преобразяват лекомислено и да се
правят с "половин сърце" както почти винаги се случва. В противен
случай свикваме с посредствеността и набързо скалъпени и нетрайни решения.


ПОКОЛЕНИЕТО Y:
Пламена Георгиева, студент 4 курс "Архитектура"
Формирането на вторични центрове би облекчило столицата
Като всеки по-голям град София е поле на възможностите – на развитие, на изява, на обитаване. Но и като всеки голям град съчетава в себе си различни лица – от старинния исторически дух, през панелните блокове, занемарените криминални пространства, луксозните жилищни и бизнес комплекси. Тази нетипична симбиоза сама по себе си е впечатляваща.
Столицата трябва да може да осигури необходимия капацитет, за да удовлетвори нуждите на нарастващото си население. Това налага да се прояви гъвкавост и все повече да се поставя акцент върху понятието "устойчиво развитие", за да са налице необходимите условия за комфортно обитаване. Стратегията за развитие в близкото бъдеще задължително включва и стремеж към изграждане предимно на енергоефективни сгради. Също така е важно да се отделя по-голямо внимание на качеството на строителството и на самата архитектура.
Като застрояване би било благоприятно изграждането на нискоетажни жилищни комплекси и по-високи административни и обществени сгради. Това би придало характерен градски силует, от функционална страна би подобрило комфорта на обитаване. Строителство на жилища трябва да удовлетворява всички социални групи.
Належащ проблем, който търси непременно решение, е и усвояването на занемарените пространства – изоставени строежи, порутени къщи, междублокови пространства, превърнати в сметища, и др. Тяхното облагородяване е важно за спокойствието и по-добрия облик на града.
Формирането на вторични центрове, които да осигуряват пълно обслужване на съответните зони, би облекчило в значителна степен потока към центъра на столицата. Идеята за такъв център на "Цариградско шосе" би трябвало да даде началния тласък за още такива проекти. Разсредоточаването на централната тъкан би подобрило и стимулирало развитието на периферните зони.
Разразстването на мрежата на метрото в значителна степен ще разтовари трафика, ще предотврати големите задръствания и ще спомогне за по-бързото придвижване. Изграждането на качествени велоалеи би стимулирало повече хора да използват велосипеди, което също ще допринесе и за намаляване на изгорелите газове. Замърсяването е световен екологичен проблем, който в последните години е особено належащ и не е подминал София. В тази връзка се налага запазване на зелените територии и изграждането на нови, които да служат не само като места за почивка, но и да представляват екологичен буфер, чрез който градът да диша. Природните дадености на София напълно позволяват това. Тяхното разработване и поддържане като зони за отдих и рекреация ще допълни живописния облик на града.
Друг голям плюс е реставрирането на историческото наследство на София, което би трябвало да не е просто атракция за чужденците, а на първо място да е от значение за нас, българите. На този етап не малка част от историческите находки тънат в забрава и боклуци. Други безразлично ги подминаваме или ги унищожаваме. Добри или лоши – те са част от историята, част от развитието, нека ги оставим да разказват.Изграждането на пълна информационна мрежа за тези ценни места би улеснило всеки желаещ да опознае града.
Градът е на хората, създаден заради хората, затова той трябва да осигурява тяхното нормално съществуване, да се грижи за комфорта, безопасносността и здравето. Но нали хорате сме тези, които изграждаме града – тоест ние трябва да се грижим за него, по този начин всъщност се грижим за самите нас. Ето защо е важно да сме наясно каква среда искаме да обитаваме и да отстояваме тази гражданска позиция не само на думи, но и с дела. Стратегиите за развитие на града са наложителни за по-доброто му функциониране, но там, където свършва работата на архитекта и урбаниста, започва отговорността на гражданите.


Мария Маразова, студент 4 курс "Урбанизъм"
София - възможности и заплахи за бъдещо развитие
София няма ясно изразен позитивен или негативен образ. В града се преплитат и сменят образи на древни исторически следи и пространства без ясен план и визия. Трудно можем да изброим и дефинираме ясно недостатъците и предимствата на града, те са не само многобройни, но и в много случаи с двойствен характер – с негативен и положителен характер, каквито са: социалните контрасти – възможност за културно разнообразие и заплаха от конфликти; структурата на панелните комплекси – идеалистично добре изградена жизнена среда и остарял и нефункциониращ модел на многофамилни жилища.
Многопластовността е характерна за София - следите от миналото са в градската среда – някои видими, други не толкова, трети са изчезнали безвъзвратно. Все още има квартали в София, където може да се усети духът на миналото, на град на аристократи и занаятчии със своите значими места, каквито са кварталите "Оборище" и "Възраждане". Запазвайки идентичността си и паметта на миналото, София има нужда от сериозно надграждане и развитие според динамичността на днешния и бъдещия ден. За София тези трансформации често са болезнени частични интервенции във физическата среда, които никога не завършват. Както например са и периодичните проекти за реконструкции на обществено значимите публични пространства – с решение на проблемите до следващия ремонт (пл. Централна гара, Женския пазар, площад "Славейков" и др.). Липсва цялостната комплексна намеса и най-вече интегрираният подход към пространството, който да отговори на нуждите на обитателите и ползвателите на града.
Контрастите са друга характерна черта за София, резултат и от политиката за планиране и управление и многостранното и бързо развитие. Разбира се, има контрасти, които не са с негативно значение - динамиката в пространството също е признак за качество, както и възможност за изграждане на силна идентичност.
Със сигурност София е град с много проблеми, но той не е единственият. Всички големи градове в света са такива. Практиката показва, че събирането на едно място на много хора с техните интереси, дейности и култура води до множество конфликти. От другата страна са и множеството възможности, които предлага градът. Фактор, който привлича и ще привлича много хора от цяла България към София.
Отговорите на проблемите са пред нас, стига достатъчно внимателно да се вгледаме в града и процесите, протичащи в него. Именно това е и най-голямото предизвикателство пред София днес и нейното развитие в бъдеще – намиране на правилния подход на планиране, водещ до трайни и дълбочинни, а не козметични резултати.

събота, 14 април 2012 г.

Oтец Иван и неговите деца

В навечерието на Възкресение Христово,
в судиото на TV7 Емил Кошлуков разговаря
с Отец Иван, малкия Иван, Влади Карамфилов (Въргала) и режисьора Джеки Стоев
за светата мисия на Отец Иван.
http://tv7.bg/news/8151722.html

Отец Иван се грижи за хора в нужда повече от 25 години,
без помощта на държавата и други институции.
През неговия дом са минали над 500 човека.
В момента в манастирския комплекс живеят 162 души -
29 майки, 56 възрастни хора
и 76 деца (от тях 4 учащи над 16 години).
Отец Иван организира тяхната прехрана и ги нарича "моите деца":
"Не е важно кой ги е създал, а кой ги е отгледал.
Те са мои деца, аз се грижа за тях
."
Между тях има и мюсюлманчета,.
Отецът приема всякакви ("Слънцеето грее еднакво за всички").
Той ги учи на Божието слово с молитвите и с делата си.
В дома няма тъжно и просещо дете;
по-големите се грижат за по-малките,
по-малките - за още по-малките.

С дарения Отецът прави усилия да изгради
според закона и с подкрепата на държавата
нов по-голям дом за възпитаниците си.
На 2 април стартира дарителска кампания,
чиято цел е да се съберат нужните средства.

Новият дом ще бъде разположен на около 2 км от съществуващия,
в местността 'Побит камък' край Нови Хан.
Теренът е равен, няма сгради и наблизо достига асфалтиран път.

Проектът за комплекса включва основно два типа сгради:
1.Жилищни, с апартаменти и обществено обслужване в партера - трапезария, кухня, учебна зала, библиотека, лекарски кабинет, офиси за социални работници.
На първи и втори етаж - по четири апартамента с по две спални и дневна.
Общата квадратура на сградата е 1310 кв.м.

2.Редови къщи на по два етажа, с жилища с по три спални
(20 - групирани в шест сгради, по 109 кв.м. всяка).


Различните типове сгради предлагат възможност
за настаняване на различни по големина семейства.
Отделните къщи предполагат по-голяма самостоятелност
на отделните домакинства, което ще стимулира
тяхната социализация и лична ангажираност.

Околното пространство ще бъде богато озеленено -
със спортна площадка и други анекси, необходими
за нормалното функциониране на комплекса.


Moжете да дарите :
с SMS:
на 17777 - с текст 'DMS DOM'

с дебитна или кредитна карта :
през сайта zaedno.bg

по банков път:
Фондация "Работилница за граждански инициативи"
IBAN: BG23FINV91501215394095
BIC: FINVBGSF
Първа Инвестиционна банка

Кампанията е под егидата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и получава подкрепа от Държавната агенция за защита на детето.

http://www.otecivan.org/
http://www.facebook.com/OTEC.IVAN.NOVI.HAN?v=wall

Документалния филм на Джеки Стоев и Джони Пенков
Отец Иван и неговите деца
може да се изтегли от:
http://www.netcinema.bg/
http://www.netcinema.bg/Main.do?actionName=movies&movieName=Otec Ivan i negovite deca
Всички приходи от филма ще бъдат дарени за делото на отец Иван

Ето и кадри от 2 април, когато бе открита дарителската кампания
в Народния театър в София


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZNhWAr0l4HMJ:www.chudesa.net/%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/+&cd=5&hl=bg&ct=clnk&gl=bg