понеделник, 29 декември 2008 г.

Как историята на София се вгражда в бизнесцентър

Местят институти на БАН заради ново строителство, готвят и Къщата на Фингов за бутане
от Ангел Богданов
Градски вестник - 18 декември, 17:55
http://www.gradski.bg/print.php?page=news&guid=603194

Бизнесцентрове с тъмни стъкла, електронни врати и камери за охрана никнат като манатарки в София. И тъй като не останаха свободни терени, инвеститорите завземат сгради в центъра - паметници на културата. Въпреки че градоустройственият план предвижда градът да се развива на север след Околовръстното, то интересът за сити център извън столицата - като в Париж например, е минимален.

Общинският съветник от ДСБ Вили Лилков предупреди, че пред ликвидиране са архитектурни забележителности на София: къщата на арх. Георги Фингов на ул. "Шипка" 38 и сградата на ул. "Московска" 13 и 13А, в която са Институтите по социология и по тракология, както и кирилометодиевския център на БАН. Настоявам общината да изземва дори насила такива сгради от собствениците им, да ги ремонтира и съхранява за поколенията и така да запазва историята на града, казва Лилков. Научил, че се иска промяна на подробния устройствен план (ПУП) на сградите той е категоричен, че "това означава безвъзвратното им унищожение".

Главният архитект Петър Диков призова за спокойствие. "При мен не са постъпили проекти за промяна на плановете на сградите. За съжаление, правомощията на общината да ипотекира и да ремонтира паметници на културата за своя сметка отпаднаха като текстове от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За промени в сградите на БАН думата има Националният институт за паметници на културата (НИПК). Ако оттам се съгласят, тогава ще преценя дали да подпиша или да спра проект за строеж", обясни Диков.
Внимание:
виж коментарите към този материал на:
http://www.gradski.bg/show.php?storyid=603194#comments

От Л. Стоилова 19 декември,
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОБЩИНАТА ДА КОНТРОЛИРА И ИПОТЕКИРА НЕ СА ОТПАДНАЛИ ОТ Закона за устройство на територията, както твърди арх. Диков.
По-долу могат да се видят пълните текстове на чл. 196 и 195 от ЗУТ, които третират тези въпроси, след промените от 2008 г.

Ако има по-нови изменения, нека арх. Диков да посочи точните текстове. В противен случай твърдението му не е вярно.

Чл. 196. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) (1) Състоянието на обектите и необходимите ремонтни и възстановителни дейности, както и обстоятелствата по чл. 195, ал. 6 се установяват с протокол от комисия, назначена от кмета на общината. За недвижими имоти - паметници на културата, в комисията задължително участват и представители на Националния институт за паметниците на културата.
(2) Комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица. Въз основа на констатациите, отразени в протокола, комисията предлага на кмета на общината строежът да се поправи, заздрави или да бъде премахнат.
(3) Строежите се поправят, заздравяват или премахват от собствениците за тяхна сметка в срок, определен в заповедта на кмета на общината по чл. 195, ал. 4, 5 или 6. Когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите, кметът на общината допуска предварително изпълнение на заповедта.
(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на чл. 215.
(5) Когато в заповедта по ал. 3 е допуснато предварително изпълнение или тя не е изпълнена в определения срок, строежът се поправя, заздравява или премахва от общината по ред, определен с наредба на общинския съвет. В този случай върху недвижимия имот се вписва ипотека в полза на общината.
(6) Въз основа на влязлата в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на чл. 237, буква "к" от Гражданския процесуален кодекс.
(7) Собствениците на строежите са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите, определени в заповедта на кмета на общината. При отказ достъпът се осигурява принудително със съдействието на полицията.
Чл. 197. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Извън случаите по този раздел собственик може да премахне свой законен строеж, след като уведоми общинската (районната) администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а когато строежът е обект на културно-историческото наследство - след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5.
(2) В зависимост от вида на строежите, сложността и характера на премахването главният архитект на общината (района) може да издава задължителни технически предписания


Чл. 195. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) (1) Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики.
(2) Собствениците на недвижими имоти - паметници на културата, са длъжни да полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхраняване и поддържане в добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за паметниците на културата и музеите и на този закон.
(3) При аварии или други обстоятелства, застрашаващи обект по ал. 1 или 2 с увреждане или разрушаване, собственикът на обекта е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания, възстановяване на обекта и да уведоми общината. За обектите по ал. 2 собственикът уведомява и Националния институт за паметниците на културата.
(4) В случай че обект по ал. 1 или 2 не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на обстоятелствата по ал. 3, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване.
(5) Кметът на общината може да задължи със заповед собствениците на обекти по ал. 1 или 2 да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите.
(6) Кметът на общината издава заповед за премахване на строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.
(7) Собствениците на обекти по ал. 1 или 2 носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти.
проект Красива България? #4От проект Красива България? 19 декември, 12:48 Обиден или неуместен коментар?
Защо не се използват възможностите по прогама "Красива България". Нали те точно с това се занимават! Защо се търсят други
"алтернативи"? даже и към тях могат да се отправят критики, защото при "ремонтирането/реновираето" на сградите културно-историческо наследство, се подменят ПРОЗОРЦИТЕ с "модерни дограми - PVC или алуминии, което ДРАСТИЧНО променя ОБЛИКА на ПАМЕТНИКА! Как може специалисти по архитектура, хора грамотни, да пропуснат в разпоредбите, регулиращи тези въпроси, облика на сградата-паметник, релефността, скулптурата на оригиналните прозорци, веранди, пластичността и т.н?? Има такива случаи и не зная защо не се обръща внимание? Нали учат История на Изкуството, имат такава библиотека в университета. Във ФРАНЦИЯ има специална регулация по този въпрос - във всичките им книжки/списания/енциклопедии/справочници за всякакъв вид ремонти, градини и т.н. непрекъснато се "ОГРАМОТЯВАТ" ЧИТАТЕЛИТЕ с достоверна информация за действащите закони, разпоредби и т.н в тази област! Със сигурност френското законодателство в тази област може да бъде много полезно, отправна точка и доказано надеждно.

Къде е истината? - От минувач 19 декември
Поздравявам ви за този материал!
Преди няколко месеца вестик "Култура" публикува на първа страница материал за прекрасната къща на Фингов, в който се казва, че гл. архитект вече е разрешил надстрояването й. Тук чета, че при него не били постъпвали проекти. Е, къде е истината? Дано не се разбере чак когато на "обекта" се появи "информационна табела".
Била съм тук #6От Добринка Павлова 19 декември, 16:43 Обиден или неуместен коментар?
През 1979 г. учих в тази детска градина. Имахме прекрасни учителки! Имаше гнезда на лястовици под покрива й. Онзи ден пратих снимка от рушаща се къща, залепена до детската градина на сина ми, която стена на къщата е доста застрашително отчупена.
Не мога да си обясня това нехайство към сградите, кум културното и историческото ни наследство от кмета и останалите общинари. Нали това прави облика на града ни! В какво се е превърнала София - в едно голямо гето пълно с боклуци и рушащи се сгради. Дори и новопостроените способстват само да се увеличи боклука и нищо повече!


защо? - От живеещ в София - 20 декември

Къщата е частен имот. Нима държавата поддържа частните домове на всички в София
Всеки собственик е задължен да поддържа собствеността си.

Vyprosyt ti e nesystoiatelen - do живеещ в София 20 декември
Къщата на Фингов е уникална и е паметник на българската архитектура.
Нещастна е съдбата на тази къща, защото ..... мислят, че ако е частна, то може да не се подържа, може да се руши и престроява.
Но по закон това не е така.
Законът отразява цивилизован възглед за културните и архитектурни паметници. На хартия.
На практика - властта, в лицето на Софийската община, позволява, на собственици като този на къщата на Фингов, на Яблански и др. - да правят каквото си искат, каквото мутренският им интерес представлява. Да разрушат историческия, културен паметник, да построят на него място някаква кичурия и да я продадат за много пари. Това е.

НИПК не е нищо друго освен рекетьорска организация
От Софиянец 20 декември,
Трябва да се спре с това изнудване на хората. За къщата на Фингов съм съгласен, че е ценна. Въпросът е за кого е ценна ако е ценна за обществото не бива да искаме от собственика да плаща заради всички нас! Заради такива като къщата на Фингов обаче, се прокарва цялата корупционна политика.
В България всичко е обявено за паметник на културата. Всеки който се е сблъсквал с това знае, че за тези така наречени паметници, няма никакъв регламент, никакви срокове за процедурите, веднъж попаднал в матрицата просто те стопяват от изнудване. Името Угринов е достатъчно за много хора да се откажат от каквито и да е инвестиции в България, а в следващите години такива ще ни трябват повярвайте ми!

kakwo da se pravi?
От shekerletov 20 декември,
С какво можем да се опитаме да се противопоставим на това ние, гражданите на София? Има ли някаква НПО, която се занимава с този проблем и принципно с културното наследство в София? Смятам, че ако се организира по-голям протест, ония биха си помислили пак.

"Преди да се даде становище по намерението трябва да се извърши сериозно археологическо проучване дали под сградите няма още артефакти от историята на София" - обясни шефът на НИПК арх. Георги Угринов.
Опасността за къщата на Фингов е по-голяма, тъй като имотът е частен.Къщата на Фингов е забележителна като символ на сецисиона от виенската школа. Сградата е строена през 1906-1907 г. по проект на самия архитект. На входната колона е изваяна женска глава от скулптора Андрей Николов, за която казват, че е "майката на масоните" - за Фингов се твърди, че е бил "зидар". Масивни дървени колони и вградена библиотека, дъбова ламперия със сърцевидни мотиви, пана от австралийска круша, мебели с инкрустации и кристални полилеи допълват архитектурния шедьовър. В дома на Фингови се стичал софийският хайлайф, а ул. "Шипка" редовно се задръствала от файтони, от които слизали писатели, художници, артисти.

След 1944 г. къщата е близо 20 години детска градина. През 80-те години партерът се ползва от НИПК. Преди да я придобие "Бългериън констракшънс хаус", е имала трима собственици – синът на Симеон княз Кубрат, на фондация "България" с управител Яков Джераси и на юриста от НИПК Румен Миланов, който реституирал имота. Те получили сградата по силата на завещанието на Мария Теодорова, последната наследничка на къщата. Тя е дъщеря на минния инженер Петко Тодоров, който през 1914 г. купува къщата. Петко Тодоров е брат на министър-председателя Теодор Теодоров и за кратко е бил кмет на София.

Арх. Георги Фингов е проектирал още вилата в двореца "Врана", сградата на ъгъла на "Цар Освободител" и "Георги Бенковски", където е Банка ДСК, на Френско-белгийската банка на "Леге" 17. В тандем с арх. Киро Маричков, дядо на "щуреца" Кирил Маричков, проектират къщата на Вера Дренкова на ул. "Сан Стефано" 31 (там днес е Гръцкото посолство), дома на немския предприемач Адолф Фунг на бул. "Дондуков" и "В. Левски", където при социализма се е помещавал БЧК, а днес е застрахователят "Алианц". Пак те са създателите на дирекцията на БДЖ на ул. "6 септември" и "Ген. Гурко", възстановена след бомбардировките през 1944 г.

"Интернешънъл кепитъл груп" и испанска фирма ще строят комплекса 100-метров небостъргач на мястото на "Ропотамо"

http://www.stroitelstvo.bg/news.php?m=details&id=23647
18 Декември 2008 14:27

За небостъргач на мястото на известния соцресторант "Ропотамо"
на бул. "Цариградско шосе" и "Ситняково" вече има зелена светлина.
Инвеститорът е "Интернешънъл кепитъл груп".
Миналата пролет "Ропотамо" беше съборен, а днес общината се кани да продаде дела си в имота. Според кмета на район "Слатина" Антоанета Апостолова частната фирма има намерение да строи бизнес сграда с кота корниз от 100 м, което е около 30 етажа височина - хотел от веригата "Интерконтинентал".
Районното кметство е дало становище за разрешаване на 60% плътност на застрояване и 40% за озеленяване, от което поне 25% - с високи дървета.
Проект за небостъргач на "Ропотамо" обаче не е стигал до главния архитект на София Петър Диков. "Като се внесе - ще коментирам. Проект беше представен в камарата на архитектите, но не и за подпис от мен ", каза той.
В четвъртък секретарят на Столичната община Росен Желязков внася предложението на кметството за делбата. Предлага се "Интернешенъл" да плати на общината 1 471 458 лева (752 122 евро) "за уравняване на дяловете". Това е разликата в пазарните оценки на общинския и частен дял от имота с предвидена РЗП 21 344 кв. м. Общинските 73,3% идеални части са оценени на 12,817 млн. евро, а за правото на строеж общинския дял струва 57 040 евро.
За своите 26,7% фирмата вече е платила 1,079 млн. евро, а оценката за правото на строеж е за 9,124 млн. евро. В споразумението за делба "Московска" 33 предлага да запази правото си на участие в търговски сгради край небостъргача, предвидени върху площ от 261 кв. м.

"Интернешънъл кепитъл груп" взе "Ропотамо" през 1994 г., като го купи през Столичната общинска агенция за приватизация. Оттогава на няколко пъти се внасят проекти за сгради от по 3,4 и 6 етажа и подземни паркинги.
През 2005 г. дирекцията за строителен контрол отмени проекта с аргумента, че плановете за застрояване позволяват две сгради от по 3 и 4 етажа.

100-метров хотел на "Интерконтинентал" сменя ресторант "Ропотамо"
"Интернешънъл кепитъл груп" и испанска фирма ще строят комплекса

от Ангел Богданов 16 декември, 18:43
http://www.gradski.bg/show.php?storyid=601909

Директорът на НИПК за историческия център на София

Градски вестник
http://www.gradski.bg/print.php?page=news&guid=603194

Според директора на НИПК - арх. Георги Угринов,
историческият център на София ще трябва да чака на опашка за номинация в листата на световното наследство

София няма шанс историческият й център да се обяви от ЮНЕСКО за част от Световното културно наследство, заяви шефът на НИПК арх. Георги Угринов по повод одобреното този месец от СОС предложение на Вили Лилков.

"За такава номинация се прави индикативна листа от Министерството на културата. Пловдив два пъти кандидатства и на два пъти му отказаха, макар да има повече разкрита археология от София. Има много строги критерии, на които София не отговаря, един от тях е находките да са разкрити", аргументира се арх. Угринов.

Той уточни, че България може да кандидатства пред ЮНЕСКО с по един обект на 2 години. Сега това щяло да стане с музеен комплекс "Александрово" до Хасково, следва Перперикон, след това пак ще се праща номинация на центъра на Пловдив.

неделя, 14 декември 2008 г.

Номинацията на историческия център на София в Списъка на Световното културно наследство

Историческият център на София може да бъде номиниран за Световното културно наследство11 декември 2008 13:08 Агенция "Фокус"


Инициират програма за номиниране на историческия център на София
Досега урбанистичната политика за опазване е непоследователна, липсват специфични планове
http://www.stroitelstvo.info/show.php?storyid=591838

Историческият център на София включва два главни културно-исторически обекта - резервата „Сердика - Средец” и софийския некропол около църквата „Света София” и храм-паметника „Св. Александър Невски”, свързани по оста площад "Батенберг" - „Цар Освободител

Да бъде разработена програма за номиниране на историческия център на София за "Световно културно наследство" - това реши на заседание комисията по устройство на територията и жилищна политика към Столичния общински съвет миналата седмица. Съветниците взеха също решение да предвидят необходимите за това средства в бюджета на Столична община, както и да се подготви експонирането на културно-историческото наследство. След като бъде разработена програмата, ще се обяви и обществена поръчка за проектиране на подробен устройствен план на същата територия.

Докладът за номиниране на историческия център е внесен от общинския съветник от ДСБ Вили Лилков.
Идеите за номиниране на историческия център на града са развити в концепция, заложена в общия устройствен план (ОУП) на София и в общинския план за развитие, разработени от общинското предприятие "Софпроект-ОГП". За да се задвижи тази програма, досега не е имало управленска инициатива. Тя е била поставяна само сред професионалните среди на обсъждания между архитекти и урбанисти.
Историческият център на София включва два главни културно-исторически обекта - резервата "Сердика - Средец" и софийския некропол около църквата "Света София" и храм-паметника "Св. Александър Невски", свързани по оста площад "Батенберг" - "Цар Освободител".

Досега не е извършвана цялостна политика за финансиране на опазването и развитието на културното наследство, посочва Вили Лилков. Не е разработена програма за кандидатстване за номиниране на културното наследство.
Същевременно още през 2003 г. към ОУП е разработена специализирана програма за развитието на централна градска част, към която принадлежи и историческият център. Програмата е дело на колектив с ръководител арх. Людмил Леонидов, който сега е общински съветник от ГЕРБ и заместник-председател на комисията по устройство на територията.
Концепцията за номиниране на историческия център е планирана като една от важните цели до 2010 г. За да се реализира тази цел, трябва да бъде извървян дълъг път. На първо място е необходима политическа воля и последователна градска стратегия за опазване на културното наследство, посочи Вили Лилков. За всеки от обектите, включени в историческия център на столицата, е необходимо да се изработят досиета и планове за управление. Трябва да се разработи стратегия за интегрирана консервация, която координира дейностите по археологическите проучвания, консервацията и устройственото планиране според ратифицираните от България европейски конвенции.
В подкрепа на инициативата за номиниране на историческия център свои становища са дали и Българският комитет на ИКОМОС, Съюзът на архитектите в България, общинското предприятие "Стара София", Софийският исторически музей и Националният институт за паметниците на културата.
Концепцията за опазване на културно-историческото наследство предлага първоначален вариант за граници на територията и буферна зона в съответствие с изискванията на конвенцията за световното културно и природно наследство. Уникалната стойност на територията е подкрепена от наличието на изключителни паметници на културата от Античността, Средновековието, следосвобожденската епоха и тези от ХХ век. Това е посочено в доклад на н.с. д-р арх. Валентина Върбанова от общинското предприятие "Стара София" и ст.н.с. д-р арх. Добрина Желева-Мартинс от Центъра по архитектурознание на БАН.
Оценката на културното наследство е противоречива, защото урбанистичната политика за неговото опазване и използване е непоследователна и спорна, липсват специфични планове за опазване, се посочва в становището на Българския комитет на ИКОМОС с управител арх. Христина Станева. Затова е необходимо разработване на специализирани програми, както и последователна стратегия за опазване и развитие на културното наследство, посочва също арх. Станева.


Концепцията е разработена в общия устройствен план на града
Историческият център на София притежава "извънредна универсална стойност" в съответствие с критериите, посочени в Тhe Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, и може да бъде номиниран за включване в листата на Световното културно наследство. Неговата културна стойност е "вътрешно присъща" (intrinsic, според определението в цитирания документ), т.е. включването му в листата е само потенциална възможност. За да бъде реализирана, е необходима политическа воля, подкрепена от последователна градска стратегия за опазване и развитие на културното наследство, се посочва в общия устройствен план на София. Анализът на културно-историческите ресурси позволи да бъде определена територията, която притежава културно-историческа стойност, съответстваща на статута "Световно наследство". Това е територията на двата върхови културно-исторически модула, свързани по оста: пл. "Батенберг" - "Цар Освободител". В концепцията се предлага една първа версия на границите и буферната зона на тази територия, съответстващи на изискванията в Конвенцията за световно културно и природно наследство.
В общия устройствен план се предлага система от устройствени режими за опазване и съответстващите им планове за управление. С документа са дефинирани структурата, типологията на видовете режими и техните основни териториални параметри. Режимите, предложени в общия устройствен план, са в две категории:
- режими, които прилагат валидните в момента параметри на действащите режими за опазване, установени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите и засягащи регламентирания териториален обхват на посочените защитени територии и установените за тях предписания в действащите правилници наредби и указания
- друга част представлява предложения за санкциониране по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, мотивирани от реалната стойност на съответните територии и необходимостта да бъдат защитени техните параметри. Едни от режимите за защитени територии са режим на "Защитени територии за опазване на културно-историческото наследство" и територии с особена териториалноустройствена защита, притежаващи специален режим за опазване - резерват ("Сердика-Средец", "Борисова градина" и "Боянска църква").


Центърът на София с шанс за защита от ЮНЕСКО
Екип на Mediapool - 14 Август 2008

Историческият център на София може да бъде признат от ЮНЕСКО за част от световното културно наследство. Групата на ДСБ в Столичния общински съвет (СОС) внесе предложение за даване на ход на процедурата по кандидатстване на централните части от българската столица за статут на световна историческа забележителност.
Идеята получи особена популярност сред неправителствените организации след избухването на скандала с градинката до Руската църква. Върху зелената площ представителството на Москва в София има намерение да издигне огромен бизнесцентър. Малко по-късно се появиха планове на собствениците на хотел "Рила" да срутят сградата и да изградят на нейно място 22-етажен бизнесцентър с четири подземни нива. Според археолози това би унищожило историческия пласт от Сердика, който е консервиран под хотела сега.

Два района от града могат да влязат в регистрите на ЮНЕСКО - архитектурният ансамбъл около храм-паметник "Св. Александър Невски" и пространството около ЦУМ, Министерския съвет, бившия Партиен дом и хотел "Рила".

"В момента центърът на София не е готов да получи статут на защитен обект под егидата на ЮНЕСКО. За да се случи това, организацията трябва да получи ясни гаранции, че държавата и общината имат намерение да опазват и развиват историческите забележителности. Трябва да се покаже наличие на политическа воля, другото ще се свърши от експертите. Основният ефект от кандидатстването ще е дисциплиниращ. Така ще се охладят амбициите да се застроява върху културни забележителности и презастрояване на центъра на София", заяви пред Mediapool общинският съветник от ДСБ Вили Лилков.

Целта столичният център да стане част от световното историческо наследство е заложена в Общия план за развитие и Общия устройствен план на София. По тези въпроси обаче не се работи особено активно от държавната и общинската администрации. Преди държавата да изпрати документите за кандидатстване до световната организация има да се свърши доста подготвителна работа.

Всяка сграда или обект, за който България ще претендира, че е културно наследство, трябва да се сдобие с планове за управление, съхранение и развитие. Трябва да се докаже още, че сградите са в автентичния си вид, както и да се гарантира, че те ще бъдат запазени в него. Това може да стане само ако попаднат под закрилата на Закона за паметниците на културата.

След подаване на документацията, експерти към неправителствената организация за запазване на културното наследство ИКОМОС трябва да изготвят експертизи на историческите обекти. Резултатите от проверката се изпращат до ЮНЕСКО, където се взема окончателното решение.

"...Столична община ще трябва да разработи всички планове за развитие и съхранение на обектите. Ще трябва да подсигури с бюджет за подготовка за кандидатстване пред ЮНЕСКО", коментира Вили Лилков.

Според него София ще трябва да положи значително повече усилия от досега в развитието на археологическите забележителности на Сердика. Старият град е заключен в района между базиликата "Света София" – ларгото – хотел "Рила". Експонирането и развитието на археологическите паметници ще доближи столицата до получаване на статут от ЮНЕСКО.

Преди година и половина археолози разкриха в началото на ул. "Будапеща" (под сградата на "Гьоте институт") най-големия римски амфитеатър на Балканите. Още тогава общински съветници от СДС подеха инициатива за неговото пълно експониране, но досега няма признаци за развитие по този проект.

Проектът за кандидатстване на центъра на София за защитен от ЮНЕСКО район се ползва с подкрепата на Съюза на архитектите в България, Институтът за архитектурознание към БАН, ИКОМОС, ОП "Стара София" и редица други неправителствени организации.