петък, 3 август 2018 г.

Княжеският/Царският щал

Към 2013 г. комплексът не фигурира като индивидуална недвижима културна ценност в регистрите на НИНКН. Той е включен  в Предложението на НИПК за обявяване паметници на културата в София от периода 1878-1944 г. Централна градска част. С, КИК-НИПК, 1977. Ако е бил деклариран през 1970те години, преди 1989 г. е бил свален от регистрите.
В Общия устройствен план на София той е маркиран като част от охранителната зона на Археолого-историческия резерват "Антична Сердика - Средновековен Средец" и същевременно частично попада в групова недвижима културна ценност по бул. "Васил Левски".


Съгласно „Ансамбловото зониране на стари градски части на София” по актуализация и категоризация на групови ПК/КЦ в София, приети от Архитектурната комисия на експертния съвет на НИПК на 24.06.1986 г., териториите на зона ‘А’-север се ситуира както следва:
Територията на м. Център – Зона ‘А’-север, попада в обхвата на груповата недвижима културна ценност (НКЦ) Зона на исторически развилия се обществен градски център, в неговата II част - Административен и културен център.

Зона на исторически развилия се обществен градски център.
  1. Както показва името й, тази зона с най-висока обществена функция е наситена с исторически (политически и културни) събития. Това е среда с най-висока художествена стойност – в нея са концентрирани уникални творби на видни български и чуждестранни архитекти предимно от периода на Третото Българско Царство.
Ансамблите по бул. „Кн. Ал. Дондуков” и бул. „Волгоград/М.Ф.Толбухин/В. Левски” 
маркират границата на зоната от север и изток. Те са формирани от големи обществени здания

В тази зона е разположен и кварталът с бившия Княжески/Царски Щал, бул. „Фердинанд/М.Ф. Толбухин/Васил Левски”, бул. „Кн. Ал. Дондуков”, Арх. Никола Лазаров, ок. 1895 г. Въпреки недостатъчно изяснената и много смесена собственост и обстоятелството, че не е културна ценност, поради ключовото му градоустройствено положение, комплексът заслужава внимание като възможност за усвояване на старата застройка и оригинална адаптация към съвременни обществени функции.


 Княжески/Царски Щал, бул. „Фердинанд/М.Ф. Толбухин/Васил Левски”, бул. „Кн. Ал. Дондуков”, Арх. Н. Лазаров, ок. 1895 г.Съвсем естествено – във всяка от груповите недвижими културни ценности са съхранени в голяма степен оригиналните етажност и стилов характер от времето на тяхното възникване, при относително единство и ансамбловост на уличните силуети. Най-типично за зона ‘А’ – м. Центъра в София, определящо неговата идентичност, е разнообразното съчетание на различни времена и културни пластове, мозаичното комбиниране на сгради от различно историческо време, с различни стилови особености и авторови почерци – както от  XIX-XX век, така и в неочакваното съжителство на археология от античността и средновековието с новото време. Именно тази особеност на историческото ядро/компактния градски център, би следвало да се съхранява и доразвива с най-съвременни средства и технологии.

С разработката на подробен устройствен план на зона А север от централната градска част на София (2013-2015), се препоръчва комплексът да бъде запазен в челната част към булевардите "Васил Левски" и "Кн. Ал. Дондуков".Проучването на част "Културно наследство" при подготовката на ПУП ПРЗ за зона А-север (арх. Тодор Тодоров и кол.) завършва със следното заключение
Основната цел на този преглед е да изтъкне онези специфики на зона ‘А’-север, които допринасят за уникалния образ на целия град. Със съвременната терминология в областта на културното наследство това се определя като градски пейзаж. Изключителността на този образ се определя в най-голяма степен от историческия град – при София това е градското ядро, центърът.
.... Ако тази специфика бъде загубена, при недостатъчно последователна и целенасочена политика за опазване на културното наследство, София би загубила своята идентичност .........
В краткосрочен план тези аргументи изглеждат като препятствия за бизнеса и конкретни инвестиционни интереси.
В дългосрочен план обаче, липсата на идентичност може да се окаже спънка за използването на културното наследство като инструмент за устойчивото териториално и икономическо развитие на града и на отделните части в него. Подобна загуба би накърнила както интересите на бизнеса, така и обществения интерес.  
https://www.sofia-agk.com/ServerFiles/Zoomify?url=esoft%2Fplanove%2Fpodrobni%2F2015%2FIPRZ_Zona_A_sever%2F
При разработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (2012-2013) се препоръча Княжеският/Царски щал да бъде отново регистриран като недвижима културна ценност. Ето информацията, подадена през 2013 г. от Музея за история на София (със сътрудничеството на арх. Цветомир Ценков от УАСГ) към екипа на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие:
1
Наименование на проекта
Бивш Княжески/Царски щал (конюшня), бул. «Кн. Ал. Дондуков» 56-58, кв. 533, кръстовища с бул. «Васил Левски» и ул. «Панайот Волов»
УПИ VIII
гр. София, район "Оборище", м. "Лиляна Димитрова", кв. 533, УПИ VII
адрес: бул.
"Княз Александър Дондуков" N58,
2
Кратко описание и цел на проекта, местоположение, основни параметри
Решаване на проблема със собствеността:
изключително сложна - продадени, отдадени под наем, частни, държавни, общински... някой помещения без достъп;
първи етаж - в сравнително запазено състояние (настилката от жълти керамични павета, все още на място);
второ ниво -     част от сградата се обитава от наематели, в доста мизерни условия,
друга част (в контакт с жилищната сграда) е с отделен собственик, вход и ползване.

Оценката на самата културна ценност-сграда+среда е от съществена важност -
от експерт в областта на архитектурното и урбанистично наследство
(жива територия – в близост до важни градски артерии, училище, театри, парк, което я прави много ценна

Подготовка на процедура за предоставяне на юридически статут на НКЦ
Проект за и изпълнение на КРР и адаптация за НКЦ от местно значение

3
Капацитет /очаквано въздействие (брой обслужено население)
За уличния ансамбъл, за груповата НКЦ,
за история на българската архитектура и изобразително изкуство на ХХ в.
4
Интегрираност с други проекти
oне    o да,  пояснете:

5
Ориентировъчен бюджет на проекта (в лева без ДДС)
Настоящият проект обхваща следните дейности - При публично-частно партньорство:
1.  Подготвяне на предложение за деклариране на обекта като недвижима културна ценност;
2.       Изработване на задание за проектиране /съгласувано с НИНКН/ - да
3.       Изготвяне на апликационна форма - да;
4.       ЗОП - да
5.       Изработване на проект, фаза: ТП/РП, който да  включва :
a.       Проект за КРР :
Параметри : (площите са ориентировъчни)
сграда 1: ЗП -720.00 кв.м РЗП 1440.00 кв.м
сграда 2: ЗП -400 кв.м
сграда 3: нямам данни
сграда 4 (жилищна срада): ЗП 180 кв.м, РЗП 320 кв.м
сграда 5: ЗП= РЗП- 35 кв.м
сграда 6: ЗП=РЗП- 150 кв.м
сграда 7: ЗП=РЗП- 85 кв.м

Общо ЗП              ~1700 кв. м.
Общо РЗП           ~3000 кв. м. ,
при реновиране на фасади
етажност     два етажа, мансарда, ъглова кулообразна част - откъм улицата,
три етажа – откъм двора
фасадни фронтове:
~8,50 - 9,00 (средна височина),
към улицата
към двора
Смяна на дограма, препокриване, преизмазване и пребоядисване, възстановяване на фасадни пластики;
Реновиране на интериори по детайли от архитектурното заснемане;
b.       Проект за адаптация в музей на автомобилното движение - да
c.       Проект за художествено осветление - да;
6.       Реализация на проекта - да
7.       Промотиране на обекта - да;
8.       Изработка и печат на рекламни и информационно-образователни материали  - да;

6
Стадий на проектна готовност
o проектна идея    o предпроектни проувания    Х идеен проект    oработен проект    oдруго, пояснете:
Наличие на проект за адаптация на комплекса в артистичен и изложбен център –
Дипломен проект към курс по "Опазване на архитектурното наследство" 2010-2011 на
Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), МК - София,
и Института за културно наследство Ecole de Chaillot, Paris, France на тема
Княжески щал - София,
Проучване, анализ и концепция за опазване, консервация
и ревитализация на сградата и прилежащата й градска среда“ (арх. Цветомир Ценков)

7
Устройствена обезпеченост на проекта (наличие на ПУП)
o не   o да    o в процедура  
подготовка
8
Възможности за финансиране
o Бюджетно    Х ПЧП    Х Европейски фондове    o друго, пояснете:

9
Социална подкрепа/инициативи
oне    Х да,  пояснете:
София – културна столица на Европа
Включване на обекта в артистични инициативи и образователни програми
10
Лице за контакт/ телефон, email
Директор на ОКИ «Музей за история на София», 983 3755

За съжаление, до 2018 г. препоръките за вклчване на комплекса в регистъра на надвижими културни ценности не са изпълнени. Поради недоизяснените проблеми със събствеността, не е пристъпено и към следващи стъпки за консервация и реставрация на обекта.


Така се отварят вратите за злоупотреби с културното наследство - безогледни опити за приватизация на държавната собственост, унищожение на части от съществуващата застройка в името на бъдещо усвояване на ценните терени в историческия център на столицата.
Наивници ще сме ако си въобразяваме, че без законова защита, държавен и общински контрол,  няма да има опити за посегателства. 
Последното опожаряване на част от покрива на комплекса го доказва.
Ред е на прокуратурата и съдебната власт.


Малко история с публикации:

Провал на плана за надстрояване на Царските конюшни
Webcafe  11.05.2017
Главният архитект на София Здравко Здравков е отказал да издаде виза за ново застрояване и надстрояване на терена на бившите Царски конюшни
защото ПУП ПРЗ не предвижда такава възможност.

Пламнаха „Царските конюшни” в София (ВИДЕО)
29.07. 2018 Редактор: Елена Банкова

Пожар в „Царските конюшни” в София


Горяха "Царските конюшни" в София


Тодор Чобанов за "Царските конюшни": Едва ли е случаен инцидент
Божидар Янев, 20.07.2018 г.
http://bnr.bg/play/post/101001783/todor-chobanov-za-carskite-konushni-edva-li-e-sluchaen-tozi-incident

Искали да строят 12-етажна сграда на мястото на „Царските конюшни“
от 359 news на 30.07.2018 г.

http://359news.bg/iskali-da-stroyat-12-etazhna-sgrada-na-myastoto-na-tsarskite-konyushni/


След като през лятото на 2018 г. избухна пожар на покрива на конюшните, от Столична община отправиха искане комплексът да бъде обявен за недвижима културна ценност. Амбициите се извисяваха до категория "национално значение". Зам. кметът по културата в Столична община Тодор Чобанов заяви в интервю, че това спасяването на тази знакова историческа старина е от ключова значение за града.
Министърът на културата Боил Банов беше изразил готовност да организира в реставрираната сграда художествена галери или музей.
Година по-късно няма видима промяна в състоянието на изгорелия и прогресивно рушащ се обект.