четвъртък, 13 декември 2007 г.

Писмен отговор на Министъра на икономиката и енергетиката за издаване на сертификат за І клас инвеститор от БАИ

На актуалния въпрос на народния представител Евдокия Манева от ПГ на ДСБ
"1. На какво законово основание е издаден сертификат за І клас инвеститор на "Гранд хотел България" АД от Българската агенция за инвестиции;
2. На коя дата са постъпили документите;
3. Кога е издадeн сертификатът"
Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров
е дал следния писмен отговор:
(клик върху образите, за да се четат)










P.S.
Трябва да се отбележи, че отговор на третия въпрос не е даден.
Датата, на която е регистрирано даването на сертификата (според списъка, който бе публикуван в интернет) е 3 септмеври 2007 г.
Датата на връчването на сертификата бе 26 октомври 2007 г.
http://www.bt-ds.com/main/news.php?cell=20&lang=bg

На страницата на БАИ четем,
че сертификатът за клас І инвеститор (при инвестиции над 70 млн. лв.)
дава следните придобивки:
(
http://www.investbg.government.bg/fce/index.shtml?s=001&p=0069&n=000001)
  • Индивидуално административно обслужване ;
  • Облекчен режим при предоставяне право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, частна, държавна или общинска собственост;
  • Възможност за отпускане на целеви средства от държавния бюджет за изграждане на елементите на техническата инфраструктура.
В отговора на Министър Петър Димитров не се уточнява :
- Предвижда ли се облекчен режим на предоставяне на собственост и вещни права върху недвижими имоти държавна собственост, каквито са зала "България" и единният парцел, на който е разположен комплексът "България";
- каква техническа инфраструктура ще изгражда инвеститорът и ще получи ли държавно финансиране за тази цел .

Няма коментари: