вторник, 23 ноември 2010 г.

За устойчиво проектиран свят

МЕЖДУНАРОДЕН СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ
Декларация от Копенхаген - 7.12.2009 г.


УСТОЙЧИВО ПРОЕКТИРАНЕ
МСА се посвещава на превръщането на този свят в устойчиво проектиран.

Декларацията на независимостта за устойчиво бъдеще на Световния конгрес на МСА през юни 1993 г. и Декларацията за устойчивост и културно разнообразие, приета на Световния конгрес на МСА през юни 2008 г., подчертават следните факти:

Архитектурните и строителните индустрии и процесите, които създават, променят и премахват изградените структури и цялостното поддържане на тези съоръжения представляват половината от нашата възможност да разрешим днешните предизвикателства на климата.

През 1980-те години интересът към средата се фокусираше върху енергийни и технически решения. Днес ние знаем, че само технологията не може да разреши нашите проблеми; ние трябва да им се отдадем холистично за да постигнем както устойчивост, така и високо качество на живот за всички.

Цели на МСА
МСА се посвещава на намаляването или ревизирането на негативните влияния на искуствено изградената среда върху глобалния климат. Тук, на Конференцията на ООН за климатичните изменения в Копенхаген, МСА поставя началото на своята стратегия за Устойчиво проектиране, която ще доведе до приемането на практически програми на Световния конгрес на МСА и Генералната Асамблея в Токио през 2011 г.

МСА ще работи за:
Да се ускори убеждението и практическото знание сред архитектите, инженерите, клиентите, инвеститорите, предприемачите, законовите инстанции и широките обществени кръгове за това как проектирането на сгради, градоустройството и регионалното планиране се отразяват на влиянието на обществото върху средата и как могат да допринесат за устойчивото развитие и възстановяване.

Да служи на целите на Развитието на Хилядолетието и да възприема мъдростта на миналото за подобряване качеството на живот за всички общности чрез устойчиво развитие като остава отворен за нови идеи.

Да формулира, в сътрудничество с други заинтересовани страни, глобални насоки с ясни цели, критерии и методи за постигане на устойчива архитектура и изкуствено изградена среда.

Да утвърждава устойчивото проектиране като универсална архитектурна концепция, чрез повишаване на знанието, стратегиите и методите в условията на различен климатичен, политически, социален и културен котекст.

Да изисква повече и по-добро образование и обучение в областта на устойчивото проектиране в рамките на съществуващите програми за академична и професионална квалификация, и в съответствие с хартата на ЮНЕСКО-МСА за архитектурното образование.

УСТОЙЧИВО ПРОЕКТИРАНЕ
Архитектурата трябва да си служи с холистични, интегративни методи от най-дребния мащаб до този на града и регионалното планиране, като никога не забравя, че сградите, ландшафтите, природната среда и инфраструктурите са съществените елементи в непрекъснатото създаване на едно устойчиво бъдеще. Грижливото и внимателно/подробно проектиране на формите, геометрията и пространствените стратегии, обвързани с подходящите материали, оборудване и разпределение на функциите, могат да намалят употребата на ресурси, емисиите на вредни газове и цялостните вредни влияния върхи средата от 50% до 80%.


УСТОЙЧИВОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО: Стратегия
Устойчивостта в проектирането започва с най-ранните етапи на проекта и изисква отговорно обвързване на всички участници в процеса: клиенти, проектиращи архитекти, инженери, административни власти, предприемачи, собственици, ползватели и общността.

Устойчивото проектиране включва всички аспекти на строителството и бъдещата експлоатация, основани на анализа и управлението на пълния жизнен цикъл.

Устойчивото проектиране оптимизира ефективността чрез проекта. Възстановяемите енергии, високо ефективните и благоприятните за средата технологии се интегрират в най-голяма практическа степен в концепцията на проекта.

Устойчивото проектиране признава, че всички архитектурни и устройствени проекти са част от една комплексна интерактивна система, свързана с тяхното по-широко природно обкръжение, и отразяват наследството, културата и социалните ценности на делничния живот на обществото.

Устойчивото проектиране търси здравословни материали за здравословни сгради, почтително екологично и социално използване на земята/терените, и естетическа чувствителност, която вдъхновява, утвърждава и облагородява.

Устойчивото проектиране има за цел да намали значително въглеродните емисии, опасните материали и технологии и всички други вредни човешки влияния на изкуствено създадената среда върху природното обкръжение.

Устойчивото проектиране се наема да подобри качеството на живот, да утвърди справедливостта както локално, така и глобално, да повиши икономическото благосъстояние, и да осигури възможности за ангажиране на обществото и неговото духовно израстване.

Устойчивото проектиране признава локалната и планетарната взаимозависимости на всички хора. То съзнава, че градското население зависи от интегрираната, взаимообвързана и устоийчива селско-градска система за поддържане на неговите живото-поддържащи сстеми (чисти вода и въздух, храна, подслон, работа, образование, здраве, културни развлечения и др.под.).

Устойчивото проектиране утвърждава изявлението на ЮНЕСКО, че културното разнообразие, като източник на обмен, новаторство и творчество, е също толкова необходимо за човечеството, колкото биоразнообразието за природата.


Устойчиво проектиране: Приложение
ИК на МСА разшири правомощията на Работната програма "Архитектурата за едно устойчиво бъдеще" чрез формирането на международен проектен екип, който да разработи практически методи за приложение на Стратегията за Устойчиво Проектиране.
МСА взаимодейства директно с всичките 124 свои страни-членки за да развие специфични национални планове за приложение на Стратегията за Устойчиво Проектиране.
След това Мисията на Устойчивото Проектиране ще бъде оповестена на Световния конгрес на МСА в Токио през 2011 г., и предоставена за формално приемане на Генералната Асамблея на МСА през 2011 г.

Louise Cox AM, UIA President
Луиз Кокс, Президент на МСА

повече на :
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2010/11/world-sustainable-by-design.html
more info http://www.uia-architectes.org/

http://bularch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3A20-ace&catid=50%3A2010-09-16-07-23-38&Itemid=76&lang=bg
http://bularch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3A2010-11-26-12-51-57&catid=50%3A2010-09-16-07-23-38&Itemid=76&lang=bg

Няма коментари: