неделя, 25 октомври 2009 г.

Опожарена част от културната ценност Захарна фабрика

Опожарена е покривната конструкция в едноетажната складова сграда с площ 200 кв.м. в кв. "Захарна фабрика" срещу железопътната гара. Причините се изясняват.
Не се знае кой стопанисва склада в момента. При инцидента няма пострадали.
The roof structure of the one storey warehouse on area of 200 sq. m. in Zaharna fabrika quarter against the railway station has been burnt down. Reasons are tobe cleared.
It is not known who runs the warehouse at the moment. No affected by the accident.
Информация:
Потушен е пожарът в склад в квартал "Захарна фабрика" - в. Дневник - 21.10.2009 / NP Dnevnik (Diary) of Oct. 21, 2009
http://www.dnevnik.bg/sviat/2009/10/21/803077_potushen_e_pojarut_v_sklad_v_kvartal_zaharna_fabrika/

Ето в какво състояние бе складът на 27.09.2009 г.
Снимките са направени от Vincent LYS -
френски студент в магистърската програма по урбанизъм към Университета Paris IV - Sorbonne.
Vincent бе на летен стаж в София през юли-септември 2009 г. по покана на Зам. Председателя на СОС - Мартин Заимов, и и.д. кмета Минко Герджиков.
По време на тримесечната си работа той анализира значението на културното наследство за урбанистичното развитие на столицата като засегна и проблема за Захарна фабрика след подробен оглед на място.

Here is the state in which the warehouse was on Sept. 27, 2009.
The photos have been shot by Vinent LYS - a French student in the master programme of urbanism at the University Paris IV - Sorbonne.
Vincent was at summer apprenticeship in Sofia aftr the invitation by rge Vice Chairman of the Sofia Municipal Council - Martin Zaimov, and the Mayor in force Minko Gerdzhikov.
During his three-months work Vincent analyzed the importance of tghe cultural heritage for the urban development of the capital city and touhed also the problem with Zaharna fabrika (Sugar factory) after a circumstantial inspection on the spot.

Едноетажният обем от комплекса, обявен за паметник на културата през 1998 г.
Тази част изглеждаше относително най-цялостно запазена и най-лесно възстановима.
The one storey volume of the complex announced as a monument of culture in 1998.
This oart seemed to be relatively preserved in its integrity and easierly restorable.
Подът бе отрупан с боклуци и трупове на мъртви животни.
Част от покрива и една от стените бяха разрушени. Всички прозорци - изкъртени.
The floor was littered (over) with garbage and dead bodies of animals.
A part of the roof and one of the walls were destroyed. All windows were missingВ съседната висока сграда -
паметник на културата от национално значение,
се намираха бутилки със запалителна течност.
There were bottles with inflammable liquid
in the adjacent higher building
that is a monument of culture
of national value.

В близост минават ж.п. линии.
До металната ограда има изоставено табло за високо напрежение.
Railroads are passing by.
Near to the metal fence there is an abandoned high tension current board.
В дълбочина на парцела съсипията е умопомрачителна.
В никакъв случай не се е получила от само себе си. Според някои наблюдатели - на роми се плаща за да вилнеят наоколо.
In the depth of the lot the devastation is insanitive. In no way it has not become by itself. According to some observers - gypses have been paid to rage around.
В непосрествена близост, отвъд моста над ж.п. линията, в слънчевия неделен следобед на меката есен
щастливи хора си пийваха и хапваха в окрайнините на Западния парк.
In a close vicinity behind the brudge over the railroad, in the suny Sunday afternoon of the soft fall happy people were drinking and eating in the outskirts of the Western Park.


Ето описанието на обекта

ГРАДСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО на СОФИЯ
Районът на Захарна фабрика е безспорно най-амбициозният и очакван проект за града.
Изграден проз 1897-1898 г., първоначално обектът е фабрика за производство на захар, а впоследствие се превръща в складова зона. Квалифициран е като паметник на културата от Националния институт за паметници на културата през 1986 г. и прекатегоризиран като "групов паметник на културата от национално значение" през 1998 г. Това означава, че всички собственици са задължени да опазват сградите в добро състояние и да информират държавните и общинските власти за настъпили разрушения по тях или относно действия, нарушаващи закона. Собственикът трябва да консервира сградата и да се грижи за паметника на културата.
Но днес фабриката е напълно изоставена - няма охрана, няма защита. И дори грабежът на части от металната конструкция е причинил разрушаването на части от цялата сграда.
Съществуват проекти за рехабилитиране на паметника на културата – да се адаптират пространствата за мол, лофтове или арт-център ..... но нито един от тях не е започнат. Местоположeнието на фабриката близо до Западния Парк, към центъра на града, непосредствено до големи струпвания на обществен транспорт (автобуси, трамвай, ж.п. линия, която е близо до Централната ж.п. гара), е сериозно предимство за един бъдещ проект.
Групата паметници е съставена от две основни сгради: самата фабика (8500 кв. м.) и складове (3500 кв. м.). Има и шест други по-малки сгради.
Пространството на старите складове позволява да се създаде един нов конферентен център с няколко зали със среден капацитет. В най-голямата сграда наличното пространство може да се раздели за няколко функции: културен и експозиционен център, технологичен експозиционен център и център на изкуствата.
Другите сгради могат да се използват за съоръжаване на необходимото обществено обслужване като ресторанти, кафенета, кръчми и магазини.
Да се консервира този комплекс от сгради ще бъде необходима тотална реконструкция и адаптация за различни нужди. Общият устройствен план на София е препоръчал основната сграда да се развие като мултимедиен център. Но районът от 122 000 кв. м. площ и сгради на 15 000 кв. м. се нуждае от подробен и задълбочен проект и бизнес план.
... Новите части ще трябва да вземат предвид съществуващата среда, вместо да я заместят изцяло с нови сгради, както това бе направено с Големите мелници в Пантен, Франция.

Групата от паметници на културата е отделена от Западния парк от ж.п. линия и естакада. Днес това е пречка, но тя може да бъде преодоляна чрез създаване на визуална и физическа връзка между двете части на една и съща територия. Ето защо, за да се създаде привлекателност в тази зона, предложеното развитие трябва да бъде ориентирано към възможно най-широка публика.

Такава инициатива бе реализирана от Общината на Париж с Центъра на изкуствата на град Париж, разположен в стари индустриални сгради. След неговото изграждане, кварталът се оживи и стана привлекателен не само за негови посетители, но и за обитаване.Като резултат – около Центъра се застроиха много нови сгради и качеството на обитаване и обществено обслужване рязко се повишиха.

The Urban Patrimony of Sofia
Vincent LYS
The area of Zaharna Fabrica is surely the most ambitious and expected project for the city. What was in the beginning a factory for production of sugar, became later a storage area. It has been built between 1897-1898, then classified as a “monument of culture” by the National Institute for Monuments of Culture in 1986, then upgraded in 1998 as a “Group Monument of Culture of National Signifiance”. It means that “all owners of monuments of culture in the area shall be obliged to protect it in good condition and to inform the specialised state and municipal bodies about any damages inflicted upon them, or about acts of violation of the law”. So the owner has to conserve the state of the building, and take care for the maintenance of the monument. But today, this factory is totally abandoned, no guards, no protection. And thefts of parts of the metalic structure caused destruction of parts of the building itself.
Some projects for reabilitation of this monument of culture exist, to adapt the rooms for a mall, or lofts … but none of them has begun. The location of this factory, near to the West Park, by the city-centre, and close to a big variety of public transportation (railway very near to the Central Railway Station), is a serious advantage for a future project.
To conserve this building, it needs to be totally reconstructed, and adapted for different use. The master plan of Sofia has recommanded it as a multimedia centre. And the 122 000 square meters of area, and the 15 000 square meters of buildings necessitate a big project.
This group of monuments is composed by 2 main buildings: the factory itself (8500 square meters) and the storage (3500 square meters). There are also 5 other smaller buildings.
The space in the old storage buldings permits the creation of a new municipal conference centre, with several rooms of a middle capacity. In the biggest building, the space available can be shared between several topics: a cultural and exposition centre, a technological exposition centre and an artistic centre.
The rest buildings can be used accoding to their equipement of necessary service, such as restaurants, cafés, pubs, and shops.

This group of monuments is separated with the West parc by the railroads and by a bridge. Nowadays, this is an handicap, but it can be reduced by the creation of a visual and a physical link between this two parts of one and the same territory. And that is why, in order to create attractivity in this zone, this new development must be oriented for a public as large as it is possible. Such initiative was realized by the Municipality of Paris with old buildings of industrial patrimony which were turned into the Centre for the Arts of the City of Paris.

Няма коментари: