петък, 16 май 2008 г.

Отново за Художествената академия в София

проф. д-р арх. Николай Тулешков
клик върху образа за да се чете
Вестник "Арх & Арт борса" възобновява подписката
Арх&Aрт борса - 24 април 2008 г. –
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=176&rub_id=rub_all&issue_id=114

Вестник "Арх & Арт борса" не може да остане безучастен към съдбата на емблематичния за миналото, настоящето и бъдещето на София площад "Св. Александър Невски" и заобикалящите го исторически пространства в зоната на археологически резерват "Сердика". Видно е, че обществената дискусия по повод проектирането и строителството на нова сграда /т.нар. "разширение и реконструкция"/ на Националната художествена академия продължава.
Надяваме се на широк отзвук сред архитектурната колегия, предвид фрапиращия прецедент за нарушаване на архитектурния облик на центъра на София. С настоящите публикации възобновяваме подписката, която започнахме преди повече от една година и в която участваха десетки архитекти, художници, историци и общественици.
Всеки, който желае да се включи в подписката, или да изкаже своето мнение по въпроса за предвижданото строителство в сърцето на града, може да пише до редакцията на вестник "Арх & Арт борса" на пощенски адрес: 1505 София, бул. "Ситняково" 47А, на електронна поща: arch_art89@abv.bg, като отбележи, че се присъединява към подписката, или да се обади на редакционните телефони: 943 49 60 и 943 49 65.
Лице за контакти арх. Евгения Кукушева.

За всички, които се вълнуват от съдбата на старата сграда на Националната художествена академия и от бъдещото събиране на всички подразделения на академията под един покрив, по-долу привеждаме серията публикации на вестник Арх & Арт Борса по темата от началото на 2007 г.


НХА - зав­ръ­ща­не към на­ча­ло­то
доц. Пла­мен ВЪЛ­ЧЕВ
Арх&Aрт борса - 26 януари 2007 г.
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=10&rub_id=rub_all&issue_id=issue_all

Терен свещен на нашите деди
арх. Ан­д­рей МИ­ХАЙ­ЛОВ
Арх&Aрт борса - 22 февруари 2007 г.
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=11&rub_id=rub_all&issue_id=issue_all

Чужд сред свои
Арх&Aрт борса - 8 март 2007 г.
Ака­де­мич­ни­ят съ­вет на На­ци­о­нал­на­та ху­до­жес­т­ве­на ака­де­мия
гро­ми доц. Пла­мен Въл­чев за пуб­ли­ка­ци­я­та му
"НХА - зав­ръ­ща­не към на­ча­ло­то" в на­шия вес­т­ник
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=13&rub_id=rub_all&issue_id=issue_all

Стра­хът на арх. Ни­ко­ла Ни­ко­лов от разрушаване на историческия център
арх. Лю­бо­мир ПАН­ЧЕВ
Арх&Aрт борса - 8 март 2007 г.
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=12&rub_id=rub_all&issue_id=issue_all

Про­ек­тът да съ­от­вет­с­т­ва на ду­ха на вре­ме­то
к.арх. Ве­се­лин То­до­ров Цве­та­нов, сту­дент в Ита­лия
Арх&Aрт борса - 16 март 2007 г.
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=14&rub_id=rub_all&issue_id=issue_all

Скан­да­лът за но­ва­та сгра­да на НХА на­би­ра ско­рост
Арх&Aрт борса - 12 април 2007 г.
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=15&rub_id=rub_all&issue_id=issue_all

Ръ­ко­вод­с­т­ва­та на НХА и СБХ пла­мен­но за­щи­та­ват про­ек­та за но­ва сгра­да на ака­де­ми­я­та
Арх&Aрт борса - 12 април 2007 г.
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=16&rub_id=rub_all&issue_id=issue_all

Да не поз­во­лим уни­що­жа­ва­не­то на пло­щад "Алек­сан­дър Нев­с­ки"
арх. Вла­дис­лав Ни­ко­лов
Арх&Aрт борса - 17 май 2007 г.
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=19&rub_id=rub_all&issue_id=issue_all

От­но­во за ис­то­ри­чес­ка­та сре­да око­ло храм-па­мет­ни­ка
арх. Ми­ле­на МИ­ХАЙ­ЛО­ВА
Арх&Aрт борса - 21 юни 2007 г.
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=20&rub_id=rub_all&issue_id=issue_all

Ви­ва ака­де­мия - всич­ки мъл­чат
арх. Ан­д­рей МИ­ХАЙ­ЛОВ
Арх&Aрт борса - 12 юли 2007 г.
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=21&rub_id=rub_all&issue_id=issue_all

От­во­ре­но пис­мо - под­пис­ка за НХА
Граж­дан­с­ки ко­ми­тет
Арх&Aрт борса - 2 август 2007 г.
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=22&rub_id=rub_all&issue_id=issue_all

Бедний ми "Проект Добрев"
Ге­ор­ги ДЕ­ВЕД­ЖИ­ЕВ
Арх&Aрт борса - 30 август 2007 г.
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=23&rub_id=rub_all&issue_id=issue_all

Няма коментари: