четвъртък, 7 март 2019 г.

... Как ехото заглъхва

"Поне шест възражения и множество въпроси около плановете за нова офис сграда до Народния театър" - 
www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/03/06/3400425_pone_6_vuzrajeniia_i_mnojestvo_vuprosi_okolo_planovete/#comments - статия на Юлиана Колева, в. Дневник, 07.07.2019

Изготвеният през 2015 г. подробен устройствен план (ПУП) на Зона "Център - А юг (арх. Светла Тихолова и кол.) в Район "Средец" е заложил в непосредствена близост до сградата на Националния театър "Иван Вазов" две петна за офис сгради по на 6 етажа. Цялата зона е предвидена за обществено-обслужващи дейности. 

Едното петно е в парцела на ул. "Кузман Шапкарев" № 3 и предвижда събарянето на съществуващата сграда, строена през 1920те г. за дом на генерал Андреев "в стил модерн" (както е преценил през 1970те години експертен състав на НИПК). 
Тази къща е част от групова надвижима културна ценност, която обхваща целия квартал №468 между улиците "Кузман Шапкарев" (бивша "Поп Андрей"), "Иван Вазов", "Гурко" и "Г.С. Раковски", както и съседния на запад в посока към ул. "Дякон Игнатий" и Градската градина. Фронтовете на тези два квартала по ул. "Иван Вазов" оформят рамката на една от най-ценните недвижими културни ценности в столицата с европейска значимост, каквато е сградата на Националния театър "Ив. Вазов", изградена по проекти на изтъкнати европейски архитекти - виенското бюро на Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер (1904-06) и немският архитект Мартин Дюлфер, проектирал реконструкцията след опожаряването на сградата през 1923 г.  Същевременно това е историческа среда с трайно установена традиционна атмосфера и висока културна стойност.

Още през 2008 г. юридическият статутът на сградата като недвижим паметник на културата  на ул. "Кузман Шапкарев" № 3 е бил свален с решение на  Експертния съвет на Нацоналния институт за паметници на културата (НИПК), председателстван от тогавашния директор - арх. Георги Угринов (протокол от 15.05.2008 г.). Като причини за това се изтъква загубена планова и пространствена автентичност на сградата поради множество вътрешни преустройства, съборени домакински помещения към двора и нарушена фасадна декоративна украса (?!). Вместо да постанови възстановяване на изгубени автентични елементи, НИПК услужливо е заличил обекта от регистъра на паметници на културата, за да не пречи на по-нататъшните промени, че дори и на пълното му физическо заличаване. 
На този фрагмент от схемата за културно наследство към действащия Общ устройствен план на София в бледожълт кръг, маркиращ квартал № 468  съществуващата сграда на ул. "Кузман Шапкарев" № 3 е обозначена в сиво. 
Това е зона на групова недвижима културна ценност от местността „Център”. www .sofproect.com/Images/web_maps19112009/22.pdf .

В съседство в същия квартал са разположени две недвижими културни ценности 
Сградата на бивше Кафене "Средец" (Якобински клуб, днес ресторант „Синият лъв”
е изградена през 1885 г. като дом на Петър Ангелов по проект на австрийския архитект Петер Паул Бранг. Тя е собственост на Община „Средец”, ул. "Иван Вазов" № 6, кв. 468, планоснимачен  № 11. Това е една от най-старите сгради, все още оцеляващи в историческия център на столицата. Декларирана е с писмо на НИПК  № 1787/21.05.1976 като архитектурен паметник на културата / културна ценност (ПК/КЦ) за сведение, което е най-ниската категория и не дава висока степен на юридическа защита. 

Жилищна сграда, бивша на Проф. д-р Стефан Ватев, на ул. "К. Шапкарев" № 1, кв. 468, планоснимачен  № 6, декларирана с писмо на НИПК 1787/21.05.1976, и обявена в ДВ бр.40/1978 г. като архитектурен и художествен ПК/КЦ от местно значение. Тя е изградена през 1912-14 г. по проект на именития български архитект Никола Лазаров.  

И трите обекта попадат в охранителната зона на Археолого–историческия резерват „Антична Сердика – Средновековен Средец”, който е с висока юридическа категория на опазване. Следователно, в тази част всякакво разкопаване ще се следи внимателно от археолози.
Вече съгласуваният ПУП на зона А юг предвижда на две места в квартал № 468 да се появят нови сградни обеми за офиси по на 6 етажа (оцветени на горния чертеж в сиво, а на долния чертеж - в червено).

Според одобрения подробен устройствун план се вижда, че за имота е предвидено най-много 6-етажно строителство /сградата в оранжево вляво/. Къщите, обозначени в светло оранжево са единични паметници на културата
© Дневник

На основание на този проект Главният архитект на София е издал през 2017 г. виза за проектиране на работен устройствен план (РУП) за квартал № 468, който наскоро бе обявен от Район "Средец" за сведение на заинтересуваните собственици на съседни имоти.
Под целия имот се планира да има подземни гаражи

Този проект предвижда не само да се събори съществуващата сграда на ул. "К. Шапкарев" № 3, а новата да заеме почти цялата площ на парцела, но и да се издигне вместо на шест, на осем стандартни етажа и един мансарден, като в допълнение са вкопаят и гаражи на две подземни нива. 
Вкопаването на сградата в такава дълбочина изисква особено внимание след като тя се намира в зоната на историко-археологическия резерват "Сердика - Средец" - културна ценност с национално значение. Това означава постоянно наблюдение на археолог по време на изкопните работи.

От силуетите в РУП се вижда, че новата сграда би надвишила с два етажа и цялата височина на подпокривното си пространство новото на корниза на съществуващата сграда на ул. "Кузман Шапкарев" № 1.
Тези драстични отклонения от действащия ПУП изискват ново съгласуване, но същевременно е явно, че ще нарушат сериозно параметрите на средата в непосредствена близост до Националния театър "Иван Вазов".

Осем етажа, един подпокривен и два етажа подземни нива предвижда внесения проект за съгласуване и възражения
Чертежите на РУП са приложени в статията на Юлияна Колева, в. Дневник. 

Очевидно е, че при нарастването на височината на новата сграда (24 метра до кота корниз), пространството на тясната улица "Кузман Шапкарев" ще изглежда притеснено, засенчено и чуждо на досегашния характер на средата.

Поглед по ул. "Кузман Шапкарев" в посока към Националния театър


Но, Район "Средец" - собственикът на къщата на ул. "Иван Вазов" № 6 с ресторант "Синият лъв", би следвало да е притеснен не само заради вече разгледания обект.

Сериозно внимание заслужава и второто петно за нов строеж в квартал № 468. 
То се намира по фронта на ул. "Иван Вазов" между къщата на проф. Стефан Ватев (ул. Кузман Шапкарев" № 1) и къщата на ул. "Иван Вазов" № 6 с ресторант "Синият лъв". Предвидена е височина на бъдещата офис сграда - 6 етажа, т. е ок. 18 метра до кота корниз. При това, новата сграда се предвижда да се долепи до съществуващите като по този начин ще обезличи техните странични фасади. 
Любителите на ресторант "Синият лъв" ще бъдат лишени от прекрасната лятна градина със столетни дървета.
Остава загадка дали един новоизграден обем ще се впише хармонично в съществуващата историческа среда, как ще повлияе на установения силует на ул. "Иван Вазов".
Заложен е взрив със закъснител, но той все някога ще засвидетелства своя потенциал. 

Л. Стоилова

Няма коментари: