неделя, 9 март 2014 г.

ЖЕНИТЕ В АРХИТЕКТУРАТА

Julia Morgan Awarded 2014 AIA Gold Medal

Златният медал на Американския институт на архитектите за 2014 г.
е за Джулия Морган
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2014/01/julia-morgan-awarded-2014-aia-gold-medal.html


Ирина Генова и Любинка Стоилова
Присъствия/Отсъствия
Художнички и архитектки в модерното изкуство на България

Wonmen artists and architects in the Modern Art of Bulgaria
биграфии на архитектки:
Виктория Ангелова-Винарова/Victoria Angelova-Vinarova,
Пaрaскевa Гaнчевa / Paraskeva Gancheva,
Германа Фоке-Генова / Germana Focke-Genova,
Мария Сапарева / Maria Sapareva,
Мара Захариева / Mara Zakharieva

посвещава се на
арх. Виктория Ангелова - 110 години от рождението й
Dedicated to
architect Victoria Angelova - the 110th anniversary from her birth
МОРСКОТО КАЗИНО в Бургас като Културен център
от Общината в Бургас със средства по ОПРР 2007-2013 на ЕК през 2011 г.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://sofiazanas.blogspot.com/2011/03/blog-post_27.html 


”Регионални отражения на Модерното движение
в българската архитектура между двете световни войни. Приносът на жените”,
"Художнички на Балканите", тематичен брой,
С., Проблеми на изкуството, 2002, № 4, 29-34.
Ljubinka Stoilova,
"Regional Reflections of the Modern Movement in Bulgaria Between the Two World Wars.
The Contribution of Women".
"Women Artists on the Balkans”, a thematic issue
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page_2513.html


“Българските архитектки между двете световни войни.
Образование и социален статус на пионерките”,
- В: Граници на гражданството:
Европейските жени между традицията и модерността
(Сб. материали от международна конференция, Съст.: К. Даскалова, Р. Гаврилова),
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page_28.html


"Наградата БЕНЕДИКТУС за българска архитектка".
 - Aрхитектура (Architecture), 1999, No 1, 22-24.
L. Stoilova,
"BENEDICTUS Prize Goes to Bulgarian Born Architect".
- Architektura (Architecture), 1999, No 1, pp. 22-24.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2010/12/benedictus-1998.html


"Българки в чуждестранния художествен живот –
 Мара Учкунова Аубьок и Ана-Люля Симидова Праун",
- Проблеми на изкуството,  1999, № 2, 57-61.
L. Stoilova,
"BULGARIAN ARTISTS WITHIN A FOREIGN CONTEXT".
- Problems of Art Quarterly, 1999, № 2, pp. 57-61.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page.html

Биографии на жени архитекти :
Елена Маркова, Мария-Луиза Досева, Мими Берова-Хенинг, Ганка Гинева-Петрушева, Ричка Кръстанова-Тонева, Стела Захариева-Босолова, Мария Вариклечкова, Елена Варакаджиева, Люба Тончева
документална изложба
http://bauw-bg.com/?p=272

арх. РИЧКА (Тодора/Тодорка) ИЛИЕВА КРЪСТАНОВА,
архитект *12/24.05. 1904, Плевен – † 1.11.1987, София 


Няма коментари: